Colour Studio Darmowa Przesyłka

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe").

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MARDON11, ul. Z. Nałkowskiej 24/1, 70-785 Szczecin. Sklep internetowy Lilliput Świat Dzieciaków.
 1. Zachęcamy do kontaktu z nami:
 • Telefonicznie pod numerem: +48 501 606 472
 • Pod adresem e-mail: biuro@swiatdzieciakow.com.pl
 • Pisemnie pod adresem: MARDON11 ul. Z. Nałkowskiej 24/1, 70-785 Szczecin
 • W siedzibie: MARDON11 ul. Z. Nałkowskiej 24/1, 70-785 Szczecin

3. Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe podczas składania zamówienia na realizację zakupu za pośrednictwem sklepu Lilliput Świat Dzieciaków.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • Realizacji zamówienia zakupu puzzli lub zabawek za pośrednictwem sklepu internetowego Lilliput Świat Dzieciaków
 • Obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych
 • Archiwalnych
 • Zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art.86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art..74 ustawy o rachunkowości.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Aby ja wycofać prześlij mail na adres biuro@swiatdzieciaków.com.pl

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem jako warunek realizacji zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Lilliput Świat dzieciaków. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, dla firmy, dodatkowo wymagane są dane firmy oraz nr NIP. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

6. Zapewniamy, że mogą Państwo korzystać ze wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Mogą Państwo żądać między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Uprawnienia te mogą Państwo wykonać, gdy:

 • W odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • W odniesieniu do żądania usunięcia Państwa danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłoszą uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte, Państwa dane nie są już potrzebne MARDON11 ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MARDON11 są nadrzędne wobec postawy sprzeciwu.

6. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy :

 • Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację w której się Państwo znaleźli
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

7. MARDON11 nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom do celów komercyjnych.

8. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas realizacji usługi, a także po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Ponadto przechowujemy Państwa dane dla celów:

 • Podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
 • Marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody,
 • Prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań
 • Rozliczalności przez okres, w którym MARDON11 zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 
© 2012 Lilliput Świat Dzieciaków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Studio Graficzne ARS